U wilt lid worden

U wilt lid worden.

CGPA-AOCS-NM Activiteitenregeling

Algemeen


A.  Het bestuur heeft  - als onderdeel van haar takenpakket -  de plicht een jaarlijks activiteietenprogramma voor haar leden samen te stellen. Wij trachten hierin zo breed mogelijk te werk te gaan; d.w.z. voor elk wat wils. Suggesties van uw kant zijn meer dan welkom. Door onvoorziene omstandigheden kunnen er wijzigingen in het programma nodig zijn. In voorkomend geval houden wij u hiervan op de hoogte.

 

B.  Tijdens activiteiten dient eenieder de aanwijzingen van het bevoegd gezag, dan wel van het bestuur op te volgen. Ondernemingen op eigen initiatief zijn verboden.

 

C.  Correspondentie dient via het secretariaat te lopen.


D.  Alle betalingen dienen per bank/giro gedaan te worden naar; 


  Bank ING IBAN - NL83INGB0009698041,  t.n.v.CGPA-NM,  

Voldersdreef 108, 7328 BV Apeldoorn.


E.  Houdt u het secretariaat op de hoogte van uw juiste telefoonnummer

         post- en/of evt. e-mailadres.


Aanmeldingsformulier.


Aan het begin van het seizoen ontvangt u gelijktijdig met het jaarprogramma een aanmelding / inschrijfformulier. Vult u dit duidelijk en zo volledig mogelijk in en stuur het per post/e-mail terug naar het secretariaat. Alleen op deze wijze bent u er van verzekerd, dat uw aanmelding in behandeling  wordt genomen.

Bewaart u de brief met het jaarprogramma en deze regeling zorgvuldig, zodat u hierop terug kunt vallen. Het komt regelmatig voor dat leden hem kwijt zijn. Dat betekent extra werk voor u en ons.  Voor sommige activiteiten wordt een maximum aantal deelnemers gesteld. De volgorde van aanmelding is in deze bepalend.  Het is dan ook van belang, dat u het formulier ondertekent en van datum voorziet.


Activiteiten


- We kunnen het niet genoeg herhalen; activiteiten staan alleen open voor leden. Ergo, introducés zijn niet toegestaan. Dit heeft o.a. te maken met toegangsregeling en aansprakelijkheid. Echtgenotes / partners kunnen slechts deelnemen, indien zij  lid zijn.


- Inschrijving en eventuele betaling moeten drie weken voor de eerste activiteit waaraan u deelneemt, gedaan zijn. Door in te schrijven, neemt men tevens een betalingsverplichting op zich. 


- Inschrijving kan ongedaan gemaakt worden, door u twee weken voor de activiteit af te melden bij het secretariaat. Gedane betaling wordt dan terug betaald.


- Indien u verzuimt af te melden, wordt u geacht de (evt.) rekening te voldoen.


- Bij te late afmelding, wordt restitutie van betaling alléén gedaan, indien er voor u een vervanger beschikbaar is, of indien er van uw kant overmacht in het spel is. Dit laatste is ter beoordeling van het bestuur. Afmelden mag per telefoon of per E-mail.


- Bij bezoek aan een onderdeel / basis dient u te allen tijde een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben.


- Tenzij anders vermeld, is het op militaire objecten streng verboden te fotograferen.


- Betalingen van maaltijden en barrekeningen in de messes / restaurants / kantines kan zowel contant, als  met de zgn. “Pin-pas”.

© All Rights Reserved.